อินเดีย ทัชมาฮาล 4วัน2คืน บิน FD เริ่ม 13,991 ถึงกันยายน2018

 อินเดีย ทัชมาฮาล 4วัน2คืน บิน FD เริ่ม 13,991 ถึงกันยายน2018


รายละเอียด

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) GT-JAI FD01ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋าชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

CopyRight © 2013 U-BEST STATION ยู - เบส สเตชั่น Power by Phploso.com